Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Vřetenobuněčné metastázy germinálních nádorů

U mužů léčených několika cykly chemoterapie pro germinální tumor byly popsány vzácně se vyskytující reziduální nádory tvořené vřetenitými až oválnými buňkami v cévnatém a často myxoidním stromatu, bez přítomnosti diferencované mesenchymální komponenty a bez definované germinální komponenty. Vzhledem k pozitivitě nádorových buněk v imunohistochemickém průkazu cytokeratinů a značné podobnosti s vřetenobuněčnou komponentou yolk-sac tumoru se předpokládá, že tyto tumory představují čistou reziduální komponentu yolk-sac tumoru (273).

Index
GIST