Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Benigní fibroblastický polyp colon

Tato nově popsaná jednotka, jejíž histologický obraz se do značné míry překrývá s Vaňkovým tumorem, je tvořena převážně vřetenobuněčnou „fibroblastickou“ proliferací v lamina propria s nízkým zastoupením myxoidních změn, zánětlivé infiltrace a imunoexprese CD34 (49-51). Krypty přítomné v tomto polypu mají často „serrated“ vzhled, což někteří autoři interpretují jako smíšený hyperplastický a fibroblastický polyp (52). Vzhledem k tomu, že v proliferujících buňkách byly zjištěny ultrastrukturální znaky perineurálních buněk a tyto buňky exprimují alespoň dva z perineurálních markerů (EMA, claudin-1, GLUT-1), je též pravděpodobné, že jde ve skutečnosti o perineuriom (53, 54). Jiná teorie se zase opírá o průkaz mutace BRAF ve většině těchto lézí a předpokládá, že jde ve skutečnosti o smíšené epiteliálně stromální polypy, konkrétně hybridní hyperplastické polypy/slizniční perineuriomy, přičemž „perineurální“ komponenta může představovat proliferaci perikryptálních fibroblastů v důsledku epiteliálně-stromální interakce (55).

Obr.1
Obr.1
Obr.2
Obr.2
 

Index
GIST