Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Inflammatorní myofibroblastický tumor (IMT)

Jednotka původně popsaná v plicích (67, 68), později i v dutině břišní (69-74), synonymně nazývaná též inflammatorní pseudotumor v užším smyslu a zahrnující ve svém spektru pravděpodobně i inflammatorní fibrosarkom (75-79), histologicky charakterizovaná denzní lymfoplasmocytární infiltrací v proliferaci vřetenitých buněk obecně pokládaných za myofibroblasty, podle recentní hypotézy představujících spíše akcesorní antigen-prezentující buňky, nejspíše fibroblastické retikulární buňky (myoidní buňky, dictyocyty) (80). Podle této hypotézy by se tedy jednalo o lézi blízkou tumoru z folikulárních dendritických buněk (FDC), o čemž by svědčily kazuistiky popisující tumory s rysy IMT i FDC tumoru, eventuelně IMT rekurující jako FDC tumor (81, 82). Imunohistochemicky tyto buňky exprimují markery společné jak hladkosvalovým buňkám, tak myofibroblastům (hladkosvalový aktin, desmin a calponin). Hladkosvalový marker h-caldesmon je sice ve většině případů předpokládaně negativní (83), ojedinělé případy s fokální pozitivitou však byly popsány (84, 85). „Inflammatorně pseudotumorózní“ histologický obraz IMT většinou umožňuje odlišení od GISTu, přičemž do diferenciální diagnózy vstupuje spíše Vaňkův tumor, jehož CD34-negativní varianta se morfologicky (a snad i histogeneticky) překrývá s fibromyxoidním/vaskulárním subtypem IMT (38, 86). Navíc, literárně udávané konstituční příznaky charakterizující IMT (teploty, hubnutí, anémie, polyklonální hypergamaglobulinémie, trombocytóza a leukocytóza) jsou přítomny jen u menšiny pacientů (87). Dokonce i imunopozitivita ALK-1 v IMT v dřívějších publikacích považovaná za spolehlivý diferenciálně diagnostický znak (88, 89), stejně jako přítomnost translokace ALK genu lokalizovaného na 2. chromozomu na některý z jeho sedmi dosud publikovaných fúzních partnerů (CLTC (90), TPM 3 a TPM 4 (91-93), RANBP-2 (94), SEC31L1 (95), CARS a ATIC (96)), není v novějších studiích pravidlem (97, 98). Je však také možné, že ALK-negativní případy představují, i přes svou morfologickou podobnost s ALK-pozitivními tumory, jiný druh nádoru. Tomu by nasvědčovala zejména jejich větší agresivita, s podstatně výraznější tendencí k metastazování (99). Agresivním chováním jsou také charakterizovány intraabdominální IMT tvořené epiteloidními buňkami s atypickou expresí ALK na jaderné membráně či v perinukleární lokalizaci (100).

Obr.1
Obr.1
Obr.2
Obr.2
 

Index
GIST