Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Kalcifikující fibrózní pseudotumor (CFP)

Vyskytuje se hlavně na peritoneu, je tvořen hyalinizovaným vazivem, které se fokálně koncentricky organizuje okolo ložisek kalcifikací, obsahuje disperzní lymfocytární infiltraci s případnou tvorbou lymfoidních foliklů a řídce zastoupenými vřetenitými a hvězdicovitými buňkami negativními v imunohistochemickém průkazu proteinu KIT (61-65). Dále bylo prokázáno, že tyto buňky neexprimují ani PDGFRA, S100, ALK1, hladkosvalový aktin, desmin a h-caldesmon. V analyzovaných případech nebyly prokázány mutace KIT ani PDGFRA (66).

Index
GIST