Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Diferenciální diagnostika

Reaktivní nodulární fibrózní pseudotumor (RNFP)

Narozdíl od GISTu většinou vychází ze subserózy, jeho celularita bývá podstatně nižší, abundantní matrix bývá kolagenní, fibromyxoidní až myxoidní, s disperzní ložiskovou mononukleární zánětlivou infiltrací. Přestože původní práce uvádí KIT-pozitivitu tohoto tumoru (57), která byla přítomna také v jedné následné kazuistice (58), v jiné kazuistice (59) a našem souboru byly všechny léze KIT-negativní. Navíc jsme téměř u všech případů prokázali pozitivitu cytokeratinů protilátkou AE1/AE3, což nás vedlo k hypotéze o původu této afekce z multipotentních subserózních buněk. Bez ohledu na případnou, nejspíše nespecifickou, KIT-imunopozitivitu nevykazuje RNFP mutace KIT (60).

Obr.1
Obr.1
   

Index
GIST