Gastrointestinální stromální tumor (GIST)
http://www.gist.nadory.cz/

Molekulárně genetické a klinické varianty GIST

Carney – Stratakis syndrom

Syndrom Carney – Stratakis (syndrom Carneyho a Stratakisové, syndrom „familární paragangliom – GIST“, dyáda „familiární paragangliom a GIST“, nebo též Carneyho dyáda) je nedávno popsaný syndrom. Původně byli dva pacienti s tímto syndromem zahrnuti do souboru 79 pacientů s Carneyho trias, později ale byli vyčleněni a spolu s dalšími popsáni v souboru dvanácti pacientů z pěti rodin, u nichž se koincidence GISTu a paragangliomu od Carneyho triády lišila familiárním výskytem s autosomálně dominantním typem dědičnosti, nepřítomností převahy postižení mladých žen a vyšším zastoupením paragangliomu ve vyšetřovaném souboru (1). Syndromologické spojení familiárního paragangliomu s GISTem dále podporuje práce Boccon-Giboda et al., popisující separátní výskyt extraadrenálního paragangliomu a GISTu u jednovaječných dvojčat (2).

Morfologicky se nádory u tohoto syndromu neliší od tumorů sporadických, včetně KIT–positivity GISTu. V roce 2007 byla v GISTech i paragangliomech pacientů s tímto syndromem prokázána germinální mutace některého z genů SDHB, SDHC nebo SDHD, které kódují příslušné podjednotky enzymu sukcinátdehydrogenázy (3, 4), tedy stejných genů, jejichž germinální mutace jsou zodpovědné také za hereditární feochromocytom/paragangliom (PGL) syndrom (5). Mutace KIT ani PDGFRA v dosud vyšetřených GISTech tohoto syndromu nebyly zjištěny (4).

Literatura

  1. Carney JA, Stratakis CA. Familial paraganglioma and gastric stromal sarcoma: a new syndrome distinct from the Carney triad. Am J Med Genet 2002; 108(2): 132-139.
  2. Boccon-Gibod L, Boman F, Boudjemaa S, et al. Separate occurrence of extra-adrenal paraganglioma and gastrointestinal stromal tumor in monozygotic twins: probable familial Carney syndrome. Pediatr Dev Pathol 2004; 7(4): 380-384.
  3. Pasini B, McWhinney SR, Bei T, et al. Clinical and molecular genetics of patients with the Carney-Stratakis syndrome and germline mutations of the genes coding for the succinate dehydrogenase subunits SDHB, SDHC, and SDHD. Eur J Hum Genet 2007).
  4. McWhinney SR, Pasini B, Stratakis CA. Familial gastrointestinal stromal tumors and germ-line mutations. N Engl J Med 2007; 357(10): 1054-1056.
  5. McWhinney SR, Pilarski RT, Forrester SR, et al. Large germline deletions of mitochondrial complex II subunits SDHB and SDHD in hereditary paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(11): 5694-5699.

Index

  1. Familiární GIST
  2. Carneyho trias
  3. Carney – Stratakis syndrom
  4. Neurofibromatóza 1. typu
  5. Sporadický pediatrický GISTGIST